บริษัทจัดหางาน

เอสพีลีดเดอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

บริการจัดหางาน

ประเทศสวีเดน

ตั้งแต่ปี ค.ศ.2011 บริษัทดีสยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จนถึงบริษัทลัคกี้เบอร์รี่ จำกัด ในกลุ่มบริษัทเอสพี ลีดเดอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ได้เริ่มทำธุรกิจการจัดส่งแรงงานไปเก็บผลไม้ในต่างประเทศ จนถึงปัจจุบัน โดยเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานในการจัดเก็บผลเบอร์รี่ป่าตามธรรมชาติในฤดูกาลเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีประโยชน์ และคุณค่าทางอาหารสูงสุดต่อผู้บริโภคทุกท่าน

จากประสบการณ์ความชำนาญในการประกอบธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลด้านแรงงาน (Human Resourcing Service) ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจในประสิทธิภาพในการจัดการ รวมถึงความยุติธรรมจากนายจ้างผู้รับซื้อผลไม้ในต่างประเทศให้ดูแลจัดส่งคนงานเก็บผลไม้เข้าไปทำงานตามคู่สัญญา อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มคนงานเก็บผลไม้ป่าที่มีความเชื่อมั่นในบริษัทฯ ในการที่จะได้รับความคุ้มครอง และดูแลตามคู่สัญญาโดยความยุติธรรม และมีศักดิ์ศรี

ในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรารณรงค์ให้พนักงานของเราทุกคนรักษาความสะอาดในป่า ไม่ทิ้งขยะมูลฝอย ไม่ทำสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปให้เสียหาย ตลอดจนไม่กระทำการอันใดที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของสัตว์ป่า รวมทั้ง ความปลอดภัยของทรัพย์สินและการเคารพต่อสิทธิของผู้อื่นในบริเวณโดยรอบ

ในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรารณรงค์ให้พนักงานของเราทุกคนรักษาความสะอาดในป่า ไม่ทิ้งขยะมูลฝอย ไม่ทำสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปให้เสียหาย ตลอดจนไม่กระทำการอันใดที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของสัตว์ป่า รวมทั้ง ความปลอดภัยของทรัพย์สินและการเคารพต่อสิทธิของผู้อื่นในบริเวณโดยรอบ

บริการจัดหางานสวีเดน

1.ลูกจ้าง : ดูแลสวัสดิภาพ และการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ

2.นายจ้าง : จัดสรรคนที่มีคุณภาพ และการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ

ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร
งานสวีเดนเป็นบทบาทหนึ่งที่สร้างมิตรภาพ ส …
Translate »